Menüü

Leedu partnerid viisid koolisüsteemis läbi uuringu

Eksperdid viisid Leedu koolisüsteemis läbi uuringu nägemaks, kui palju kasutatakse õppematerjalides soolisi stereotüüpe ning kas noori suunatakse stereotüüpselt mõtlema. Uuring tehti 13-14 aastaste jaoks mōeldud õppematerjale analüüsides ning selle abil koostati juhend tulevastele õppematerjalide loojatele:

Õpikud ja teised õpimaterjalid on vahendid, mille abil noored ümbritseva maailma kohta teadmisi koguvad. Õppematerjalid peaksid olema huvipakkuvad ja motiveerivad, mitte aga piire seadvad. Samas on oluline õpilaste kaasatus, näidete mitmekesisus ning eriilmelisus ja kõigi võrdsete võimaluste esindatus.

Selleks, et õppematerjalid neid eesmärke täidaksid, tuleb ülesannete ja materjalide loomisel lähtuda paarist olulisemast aspektist:

ü  Mõlema soo vōrdne esindatus;

ü  Millist rolli karakterid mängivad;

ü  Milliste tegevustega karakterid tegelevad ja milliseid vahendeid nad kasutavad;

ü  Karakterite välimus;

ü  Karakterite omavaheline suhtlus ja koostöö;

Eksperdid hindasid enam kui 30 erinevat õpikut ja muud õppematerjali ning panid tulevastele autoritele kirja mōned soovitused:

o   Nähtavuse tagamine. Tihtipeale on õppematerjalides rohkem näiteid just meeste kogemustest ning naised jäävad tahaplaanile. See aga soodustab stereotüüpse arusaama, et meeste kogemused ja tegevused on olulisemad, kui naiste omad, teket.

o   Soorollide mitmekesisuse alase teabe edastamine. Oluline on valida tekste, pilte ja/või ülesandeid, mis peegeldaksid mõlema soo elukutsete, tegevuste, välimuse ning käitumise ulatust.

o   Soorollidega seotud keerulised käitumismustrid. Tuleks vältida meeste ja poiste kujutamist ebaviisakate ja agressiivsetena. Soovituslik on näidata meeste ja poiste tundlikku, emotsionaalset ja loomingulist poolt. Oluline on valida ka tekste, kus naised on võimuga positsioonidel. Esile tuleks tõsta naisi, kes on oma positsiooni saavutaud tänu nende endi pingutustele ja kes on tuntud ning austatud oma kutsealal.

o   Naiste rõhumise ajaloolise tausta avamine. Debatid minevikust ning ühenduste loomine olevikuga aitab õpilastel näha ja mõista ajaloolist perspektiivi ning põhjuseid, miks naisi seostatakse just eravaldkonnas ning mehi avalikus valdkonnas töötamisega.

o   Identiteetide mitmekesisuse peegeldamine. Oluline on LGBT inimeste esindatus tekstides, illustratsioonides ning ülesannetes, et kõik õpilased tunneks end esindatult ja aksepteeritult.

o   Soolise võrdõiguslikkuse edendamine. Sooline võrdõiguslikkus peaks lisaks tekstide loomisel olema tähtsal kohal ka autorite, ülesannete ning illustratsioonide valimisel ja loomisel. Oluline on, et tasakaal valitseks ka siis, kui esitletakse saavutusi ja ülesandeid, mis mõlemale soole sobivad.

Hea ja kvaliteetse hariduse saavutamiseks on oluline, et õpetamise/õppimise materjalid oleksid korralikult üle kontrollitud ning hinnatud, arvesse võttes võrdsete vōimaluste moraalinorme. Üks olulisimaid kriteeriumei õppematerjalide  kvaliteedi parandamiseks on inimõiguste ja soolise vōrdõiguslikkuse tagamine. Ääretult oluline on ka õppematerjalide loojate koolitamine ning soolisest vōrdõiguslikkusest teadlikustamine. Inimõigustealane haridus peaks olema lisatud pedagoogide õppekavadesse, et tekiks uus põlvkond õpetajaid, kelle vōimuses on luua salliv ja kõiki kaasav õpikeskkond.